مقالات رونق مطب و کلینیک

آموزشهای جذب مشتریان مطب و کلینیک دندانپزشکی و دندانسازی

برای بیمار دقیقاً مشکلش را توضیح دهید

هیچگاه از کلمات و اصطلاحات پیجیده و تخصصی استفاده نکنید

در هنگام توضیح لبخند بر لب داشته باشید و احساس بزرگی و تحکم خودتان را کنار بگذارید

توضیح دادن شما باید بصورت کاملا مسلط و با اطمینان باشد و از گفتن کلمات شاید ، ممکن است ، ۵۰ درصد ، احتمالا و .... در صورت امکان خودداری کنید زیرا شما با بیان این کلمات حس بد عدم اطمینان را در مراجعه کننده ایجاد میکنید که این باعث میشود مشتری از انجام موارد پیشنهادی شما و حتی مراجعه دوباره به مطب شما خودداری کند

در صورت نیاز به استفاده از عدم اطمینان از واژگان مثبت بجای واژگان منفی استفاده کنید

بعنوان مثال : اینگونه نباید بگویید ریشه دندان شما مشکل اساسی دارد و به احتمال ۵۰ درصد زیاد دوام نخواهد آورد
                       اینگونه بگویید : هر چند ریشه دندان شما مشکل اساسی دارد اما به احتمالا زیاد با رعایت و نگهداری خوب و فشار نیاورد به احتمال ۵۰ درصد سالها برای شما کار خواهد کرد

این گونه حرف زدن ( حرف زدن مثبت ) حس اعتماد و اطمینان به شما را در او ایجاد خواهد کرد ( هر چند روند کار شما تفاوتی تغییری نخواهد کرد ) البته مثبت حرف زدن را نباید با دادن وعده های پوچ اشتباه گرفت که دادن وعده های توخالی باعث ایجاد نارضایتی از شما و حتی شکایت خواهد شد

تن صدای پزشک معالج در نحوه قانع سازی و اطمینان بخشی اثری بسیار زیاد دارد به همین خاطر اگر جزو آن دسته از پزشکان هستید که آرام و آهسته حرف میزنید باید این رفتارتان را اصلاح کنید و با روشهایی که در ادامه خواهیم گفت بیان خودتان را اصلاح کرده و بهبود ببخشید

بهتر است که وضعیت دندانها ،مخصوصا دندانهایی که را نیاز ترمیم و درمان دارند را در یک کاغذ بترتیب بنویسید که حس بهتری نسبت به توجه شما به خودش ایجاد میکند و برای کسانی هم به خاطر سپردن گفته های شما سخت باشد بهتر است که نوشته شو د

میتوانید برای نوشتن وضیعیت دندانها از فرمهای چاپی که دندانها ی بالا و پایین را نشان میدهد استفاده کنید که روی دندانهای مشکل دار با خط مشخص کنید و نیاز هر کدام را به نوع ترمیم و درمان مشخص کنید

 برای ویزیت دندانها سعی کنید که هزینه ای دریافت نکنید که در مطالب جلسات بعدی به صورت مفصل در مورد نحوه بازاریابی با ویزیت رایگان سخن خواهیم گفت

هنگامی که برای بیماری کاری را انجام میدهید این کار را بصورت کامل برای بیمار شرح دهید بصورتیکه این توضیح را با توجه به سن و سوادش درک کند این بخاطر این است که هر چه شما بهتر کار انجام شده را توضیح دهید بیمار احساس خواهید کرد  به نسبت هزینه ای که پرداخت میکند ارزش و درمان خوبی را دریافت میکند که این احساس خوب موجب دائمی شدن مراجعه بیمار به شما در موارد بعدی و همچنین تبلیغ زبانی کار شما برای دیگران خواهد شد

در ارتباط با کلینیکها و مطبهایی که مشتریان و مراجعین زیادی دارند بهتر است که یک واحد و قسمت مختص ویزیت باشد که کار دیدن و توضیح وضیعت دندانها به بیمارا ن را داشته باشد و همچنین این قسمت کار نوبت دهی و ارجاع بیمار به دندانپزشک مربوطه را خواهد داشت

در تمامی مراحل توضیح و ویزیت دندانهای بیمار با کمال متانت و خشرویی با بیمار حرف بزنید